Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Numeratory
efektów
kształcenia
dla kierunku

Opis kierunkowych efektów kształcenia po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie
Człowieka
 
Wiedza
K_W01
ma ogólną wiedzę na temat biologicznych, chemicznych i fizycznych właściwości surowców, półproduktów i produktów roślinnych i
zwierzęcych
K_W02
zna podstawowe procesy mikrobiologiczne, biochemiczne, chemiczne i fizyczne zachodzące w produkcji żywności i żywieniu człowieka
K_W03
zna podstawowe operacje, procesy jednostkowe i technologie produkcji żywności
K_W04
zna podstawowe metody i techniki analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej, przydatne w ocenie i
kształtowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności
K_W05
ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład linii produkcyjnych produkcji żywności z
uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa żywności
K_W06
zna ogólne zasady kontroli i systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym i żywieniu
K_W07
zna zasady identyfikowania biologicznych, chemicznych i fizycznych zagrożeń bezpieczeństwa i jakości w łańcuchu żywnościowym
K_W08
zna zasady analizy ryzyka i korzyści w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością żywności
K_W09
zna zasady identyfikacji i kontroli punktów krytycznych dla bezpieczeństwa i jakości żywności
K_W10
posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii i skutków zdrowotnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności
K_W11
zna regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i jakości, a także zasady urzędowej kontroli żywności
K_W12
zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji żywności
K_W13
posiada ogólną wiedzę na temat procesu produkcyjnego i jego organizacji oraz najnowszych metod zarządzania produkcją
K_W14
Z na metody kontrolowania działalności operacyjnej w przedsiębiorstwie
 
Umiejętności
K_U01
posiada umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów, wyznaczania wartości oraz oceny dokładności pomiarów w odniesieniu do
wielkości biologicznych, chemicznych i fizycznych związanych z bezpieczeństwem i jakością żywności
K_U02
potrafi dokonać krytycznej analizy operacji i procesów jednostkowych oraz zaproponować rozwiązania alternatywne, uwzględniające
bezpieczeństwo żywności i doskonalenie jakości
K_U03
posiada umiejętności samodzielnej interpretacji uzyskanych danych empirycznych, ich interpretacji i oceny przydatności oraz
formułowania wniosków w odniesieniu do bezpieczeństwa i jakości żywności
K_U04
potrafi identyfikować zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz źródła ich pochodzenia
K_U05
potrafi przeprowadzić analizę ryzyka i korzyści oraz umie sformułować wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
K_U06
umie przygotować udokumentowane źródłowo opracowania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem
specyfiki jej produkcji
K_U07
posiada umiejętności praktycznego wykorzystywania wiedzy do prognozowania bezpieczeństwa i jakości żywności
K_U08
posiada umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych
K_U09
umie posługiwać się dokumentami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem i jakością żywności
K_U10
potrafi ocenić gospodarkę odpadową, wodną i ściekową, uwzględniając zarządzanie środowiskiem
K_U11
opanował umiejętności studiowania literatury i samodzielnego uczenia się
K_U12
potrafi przygotować budżet projektu i zarządzać płynnością projektów
K_U13
potrafi zastosować techniki decyzyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem i procesem produkcyjnym
K_U14
umie zarządzać przepływami strumieni w zakładzie
 
Kompetencje społeczne
K_K01
ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej
K_K02
rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także działania w sposób przedsiębiorczy
K_K03
potrafi identyfikować problemy zawodowe i określać priorytety ich rozwiązania
K_K04
posiada umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej w rozwiązywaniu problemów
K_K05
jest wrażliwy na bezpieczeństwo, jakość, autentyczność i estetykę żywności w odniesieniu do konsumenta oraz na zachowanie
dobrostanu środowiska naturalnego
K_K06
rozumie wagę zapewniania odpowiednich warunków pracy w przygotowaniu i obrocie żywnością
K_K07
postrzega działalność produkcyjną jaką podstawową jako podstawową w przedsiębiorstwie i zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest
wykorzystanie nowoczesnych technik w zarządzaniu produkcją
K_K08
dostrzega rolę personelu w zakładzie i rozumie znaczenie właściwego zarządzania zasobami ludzkimi
Kierunkowe efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"